การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

จิรนนท์ พุทธา
จำลอง โพธิ์บุญ

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกัน และบรรเทาผล กระทบที่เกิดขึ้นโดยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) คือ ไม่นำยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษมาใช้ 2) คือ มีการนำยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์มาใช้ 3) คือ นำยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาใช้การประเมินใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (analytical hierarchy process: AHP) โดยการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทาง เลือกผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด เนื่องจากก่อให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการจ้างงานส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี มีการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้น และมีผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่รุนแรง มาตรการที่สำคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น 1) เตรียมความพร้อมและมาตรการสนับสนุนช่วย เหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 2) การควบคุมดูแลและจัดระเบียบแรงงานจากภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้ง และ 3) การเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Article Details

How to Cite
พุทธา จ., & โพธิ์บุญ จ. (2016). การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี. Interdisciplinary Research Review, 10(2), 8–15. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/54640
Section
Research Articles