รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม: กรณีศึกษา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ภรสรัญ แก่นทอง
ศานติกร พินยงค์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำนักเรียน จำนวน 50 คน สำหรับผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของแกนนำนักเรียน คือ จัดตั้งธนาคารขยะ

Article Details

How to Cite
อมรสิริพงศ์ ว., แก่นทอง ภ., & พินยงค์ ศ. (2016). รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม: กรณีศึกษา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. Interdisciplinary Research Review, 10(2), 16–23. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/54641
Section
Research Articles