การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

Main Article Content

สัมฤทธิ์ แสงทอง
โยธิน ศรีโสภา
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และ 2) หาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับต้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินทักษะและแบบวัดเจตคติต่อการฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น ที่สร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบวิลคอกซัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย ปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์ฝึกอบรม การวัดประเมินผล และการประเมินหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ

2. ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นหลังสูงการอบรมกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและผู้บริหารระดับต้นมีเจตคติทางบวกต่อการฝึกอบรม

Article Details

How to Cite
แสงทอง ส., ศรีโสภา โ., แสงเลิศอุทัย จ., & จิรสุจริตธรรม ว. (2016). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย. Interdisciplinary Research Review, 10(2), 37–43. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/54644
Section
Research Articles