ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Main Article Content

สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
รัชนี หนาแน่น
สวรินทร์ นรินทร์

บทคัดย่อ

            งานวิจัยเรื่องระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยทำการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านปฏิบัติการระบบ ส่วนต่อประสาน และเทคนิคการออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพของระบบทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับคะแนนรายด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือด้านเทคนิคการออกแบบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลวดี โภคสวัสดิ์. (2554). สร้างสรรค์ ปั้นแต่ง เว็บไซต์ให้สวยด้วย CSS. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร. (2556). หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ. (ค้นหาข้อมูล:11 ธันวาคม 2558).
วรชัย เยาวปาณี. (2550). วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.