การพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Main Article Content

สุรศักดิ์ แฝงเมือง
วีระพน ภานุรักษ์
เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 2) ศึกษาคุณภาพของระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน  3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จการวิจัยระดับปริญญาโทขึ้นไป เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ ระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และแบบประเมินคุณภาพระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วยส่วนผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และลูกค้า สามารถใช้ระบบได้ครบทุกโมดูลอย่างมีคุณภาพตามขอบเขตของระบบงาน 2) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิระศักดิ์ สนุทรนาค, ปัญญา วฒันคู. (2551). ระบบอนุมัติบัตรเครดิตและสินเชื่อบานเบื้องต้น. (มหาวิทยาลัยนเรศวร).
ขวัญนภา เจริญษา. (2550). พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย/ขวัญนภา เจริญษา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร.
ชัยพฤกษ์ สุดถวิล. (2548). ปัญหาการชำระสินเชื่อการเกษตรของเกษตรกรในเขตอำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /ชัยพฤกษ์ สุดถวิล. ชลบุรี: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิศิษฎ์ วงศ์วิไล. (ไม่ปรากฎวันที่ เดือน 2545). การสร้าง Web service and Simple Object Access Protocol
มาตรฐานการส่งข่าวสาร. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2556. จาก http://se-ed.net/hacking/protocol/web_service.htm. ศิริศักดิ์ เสนาราช (2553). การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการบัญชีธนาคาร อัตโนมัติด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ. (ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม).