บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

Main Article Content

วิภาพร เซ็นรัมย์
จิรวดี โยยรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (positive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 และสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติที่พัฒนาขึ้นแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว มีความสนุกสนาน มีกิจกรรมและเกมฝึกทักษะ ที่ช่วยทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ขนิษฐา ชานนท์. (2532). เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: วารสารเทคโนโลยีทางการศึกษา.
ยืน ภู่วรวรรณ. (2531). การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนาวิทย์ นัยศิริธนาวงศ์. (2556) . สื่อให้ความรู้ก้าวทันอาเซียน. โครงงานคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
พิสุทธา อารีราษฎร์.(2550). การพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วันทนา ซามาตย์. (2553). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง การเคลื่อนที่.วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุพรรณี วงศ์สุวรรณ. (2554). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องโครงสร้างอะตอมและโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต หลักสูตรและการสอน นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.