การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

ธนพร ศรีสุพล
ปราโมทย์ ตงฉิน
กรกรต เจริญผล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาระบบ และประเมินประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านและลูกจ้างของการประปาหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน และ 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ ในด้านความพึงพอใจ สารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน แบ่งหลักการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมี


การบวนการทำงาน ดังนี้ ส่วนที่1 คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ระบบสมัครสมาชิก ผู้ใช้น้ำจะต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้น้ำและประเภทของการติดตั้ง โดยการตรวจสอบจากแผนผังการเดินท่อประปาของหมู่บ้าน ส่วนที่2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยการนำข้อมูลสู่ระบบ เพื่อทำการลงทะเบียน และการรายงานของระบบ จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณาตยา ฉาบนาค.(2548).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ จำกัด.
ธนาภรณ์ ทาทอง. (2556). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลำพูน. การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิต
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. ระบบสารสนเทศคืออะไร. [สืบค้นวันที่ 30 มกราคม 2560].
จาก http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/sg003/Document/7.pdf
วุฒิชัย จิตรวิเชียร. (2556). การทดสอบระบบบันทึกการเข้าเรียนด้วยการรู้จำใบหน้าส่วนเครื่องบริการ.วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศุกรินทร์ วิมุกตายน. (2548). ความสำเร็จและความล้มเหลวในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลเครือข่าย สารสนเทศ ห้องสมุด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง.(2549).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.(2549).ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.
กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ 2001-0001 สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ จำกัด [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/32/p7.html