ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์

Main Article Content

นพพล เชาวนกุล
ก้องภพ ลาลุน
ชนาธิป บุตรบุญ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ฮาร์ดแวร์ออกแบบโดยเลือกใช้บอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรม ส่วนของการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง จะใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเป็น กรด–ด่าง (Analog pH Meter Pro) ในการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำที่มีธาตุอาหารละลายอยู่ เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าสารละลายธาตุอาหารมีค่าเป็นกรด ระบบจะสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตซ์ให้โซลินอยด์วาล์วเพิ่มค่าความเป็นด่างทำงาน เพื่อปรับค่าให้เป็นกลาง และเมื่อพบว่าสารละลายธาตุอาหารมีค่าเป็นด่าง ระบบจะสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตซ์ให้โซลินอยด์วาล์วเพิ่มค่าความเป็นกรดทำงาน เพื่อปรับค่าให้เป็นกลาง ส่วนของการควบคุมอุณหภูมิจะใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ไอซีดิจิตอลเบอร์ DS18b20) ในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเกิน 30 องศา ระบบจะสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตซ์ให้ปั๊มน้ำพ่นหมอกทำงานเพื่อลดอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผักไฮโดรโปนิกส์


            ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถตรวจสอบค่าจากเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์วและปั๊มน้ำพ่นหมอกได้ ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกของผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ และ บัญญัติ เศรษฐฐิติ. (2556). การประยุกต์ใช้หอทำน้ำเย็นในระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพืช. วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[2] ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ และ กุลวดี เถนว้อง. (2557). ระบบควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับปลูกพืชวิธีไฮโดรพอนิกส์. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี.
[3] วรากร สังข์กระแสร์, ธรรมชาติ กลิ่นเกษร และ เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์. (2558). ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัดบนระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ NFT. วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[4] เมธี ปัญญาวราภรณ์. (2556). ชุดควบคุมการเปิดปิดน้ำผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.