ผลการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R

Main Article Content

สุธิรา จันทร์ปุ่ม
ธวัชชัย สหพงษ์
ธรัช อารีราษฎร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R 2) ประเมินความเหมาะสมของผลการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R และ 3) ทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ นักศึกษา บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้คู่มือเป็นนักศึกษา จำนวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญประเมินคู่มือ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรม แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ประกอบด้วยคู่มือสำหรับอาจารย์ และคู่มือสำหรับนักศึกษา 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรม พบว่า (1) กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (2) ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร้อยละ 79.17/86.00 และ (3) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเครื่องมือกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). คู่มือการคัดแยกและส่งต่อคนพิการเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจำแนกความพิการเพื่อการศึกษา. (2543). คูมือการคัดแยกและสงตอคนพิการเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพร้าว.

ฐิติวัจน์ ทองแก้ว และ ประสพชัย พสุนนท์. (2561). การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ : บริบทของสถานการณ์ กระบวนทัศน์และแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน. วารสาร Veridian E-Journal, 11(3), 2162-2192.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (2561). ระเบียบมหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2565. สืบค้น 10 ตุลาคม 2565, จาก https://council.snru.ac.th/wp-content/uploads/sites/17/2020/06/ระเบียบ-ว่าด้วย-การจัดการศึกษาพิเศษ-พ.ศ.-2565.pdf

ศรียา นิยมธรรม. (2541). ความบกพร่องทางการได้ยิน ผลกระทบทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พีเออาร์ตแอนพริตติ้ง.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550. (2556, มีนาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา, 130(30ก), 1-19

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. (2538). สภาพปัญหาของคนหูหนวก. กรุงเทพฯ: สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย.

Wong, L. (2011). Essential study skills (7th ed.). Retrieved April 24, 2013, from Cengage Learning http://books.google.co.th/books? id=iIfiYGX_nocC&print.

Coon, D. & Mitterer, J.O. (2010). Psychology: A Journey. Retrieved AprIl 24, 2013, from https://books.google.co.th/books/about/Psychology_A_Journey.html?id=Ql2WsA_VAuIC&redir_esc=y

มลิวัลย์ ธรรมแสง. (2561). คนหูหนวก : ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและระบบวิธีสอน. สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2565, จากwww.deafthai.org/wp-content/.../05/คนหูหนวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา.pdf

Williams, B. B. & Mennuti, B. R. (2014). Pass: prepare, assist, survive, and succeed : A guide to passing the praxis exam in school psychology, (18). Retrieved April 19, 2014, from http://books.google.co.th/books?id=m_6GW11qjS4C&pg.

สุธิรา จันทร์ปุ่ม, ธวัชชัย สหพงษ์ และธรัช อารีราษฎร์. (2566). การเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R. วารสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, 14(3), 25-37.

สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร, และพิวัสสา นภารัตน์. (2554). วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: 9199 เทคนิคพริ้นติ้งนิทาน.

กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์. (2560). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ AOOC สำหรับการเรียนการสอนแบบโครงการ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.

พนิตนาฏ ชูฤกษ์. (2551). อ่านเร็วให้เป็นจับประเด็นให้อยู่หมัด. กรุงเทพฯ : เฟิสท์ออฟเซท (1993).

กรภัทร คำโส, วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์. (2564). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยกิจกรรมการเดินเมือง. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.