ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช

Main Article Content

สุนิษา คิดใจเดียว
สมพร เรืองอ่อน
โสภี แก้วชะฎา
แสงจันทร์ เรืองอ่อน
ปฐมพงษ์ ฉับพลัน
กฤตภาส สงศรีอินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือศิลปวัฒนธรรม จำนวน 25 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช และ 2) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ประกอบด้วย (1) การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (2) การจัดการข้อมูลย่าน (3) การจัดการข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม (4) การจัดการข้อมูลปฏิทินกิจกรรม และ (5) การนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรม 2) ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\overline{x} = 4.49) และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\overline{x} = 4.79)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม. (2565). เมืองเก่านครศรีธรรมราช. สืบค้น...เดือน....พศ....., จากhttps://culturalenvi.onep.go.th/site

/detail/4307.

สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง. (2563). การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม: การศึกษาเชิงปริทัศน์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Journal of Information

Science, 38(3), 88-104.

UNESCO. (2017). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Retrieved Feb ……. , คศ. ............ ,

from http:// whc.unesco.org/en/conventiontext

วีรชัย คำธร, ณัฐวัฒน์ เดชสวรรค์ และภักดี โพธิ์สิงห์. (2565). การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมต้นแบบจากความหลากหลายตามแบบวิถีศาสนา ความเชื่อใน

ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, 8(1), 69-83

กิรฐากร บุญรอด, พรรณนภา เขียวน้อย และจันทร์ทิพย์ เจียรมาศ. (2565). แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในการเลือกแหล่งท่อง

เที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 14(3), 163-172.

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2562). เทคโนโลยีสำหรับการวิจัยในยุคสารสนเทศ: เครื่องมือสำหรับงานวิจัย. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 14(16), 23-

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2562). สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2562). พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.

พรศิลป์ บัวงาม, และอุทุมพร ศรีโยม. (2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยบูทแสตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์คในการบริหารจัดการข้อมูลข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารรัชต์ภาคย์, 16(48), 152-166.

แสงจันทร์ เรืองอ่อน, สมพร เรืองอ่อน, สุนิษา คิดใจเดียว, ปฐมพงษ์ ฉับพลัน, และพบศิริ ขวัญเกื้อ. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกู

เกิลแมพสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 6(2), 8-

Wikipedia. (2023). web application. Retrieved Feb …. , คศ. ...... , from https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application

กังวาน อัศวไชยวศิน และอรพิน ประวัติบริสุทธิ์. (2556). คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 CSS3 & JavaScript ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

วิจิตรา มนตรี, จำรัส กลิ่นหนู, สำราญ ไชยคำวัง, และศรีนวล ฟองมณี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลบน อุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 11(3), 35-48.

อารีรัตน์ ชูพันธ์, และเสาวคนธ์ ชูบัว. (2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, 8(1), 19-30.

นนทนันท์ แย้มวงษ์. (2564). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี. Academic Journal of Humanities and Social

Sciences Burapha University, 29(2), 49-75.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2565). การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2). สืบค้น วันที่...เดือน... พศ.

..., จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านICT/เทคโนโลยีในครัวเรือน/2565/full_report_q2_65.pdf

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565). สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ปี 2565. สืบค้น วันที่...เดือน... พศ. ..., จาก

https://www.mots.go.th /news/category/657

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(2), 263-276.