Contact

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร/โทรสาร 055-267124

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Phone 055-267124

Support Contact

นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ
Phone 086-931-6667