ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2565): September 2022 - December 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-30

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ