การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายสารทำงานที่มี ความเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วย วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดเล็ก

ผู้แต่ง

  • สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
  • สรวิศ สอนสารี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์, สารทำงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เพื่อใช้ในการทำนายความเหมาะสมของสารทำงานที่ใช้ในระบบ ในการศึกษาสารทำงานจำนวน 15 ชนิด ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบสภาวะการทำงานภายใต้ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ความดันสูงสุดในระบบ คุณภาพไอ อัตราการไหลเชิงมวล ปริมาณอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ระบบ ความเป็นพิษ การติดไฟ และศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่ได้ถูกพัฒนาสามารถนำมาใช้ในการทำนายการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ได้ เนื่องจากผลที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองที่ได้ถูกพัฒนามีค่าใกล้เคียงกับผลที่ได้จากบทความวิจัยที่ได้เคยถูกตีพิมพ์ โดยในส่วนของสารทำงานในระบบที่มีความเหมาะสมนั้น เมื่อพิจารณาในเรื่องของศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ความเป็นพิษ และการติดไฟ พบว่า R245ca, R365mfc, R245fa และ R1234zez เป็นสารทำงานที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อเลือกใช้สารทำงานดังกล่าวจะช่วยให้อัตราการไหลเชิงมวล และความดันด้านเครื่องทำระเหยของระบบมีค่าต่ำ รวมถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบมีค่าสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

How to Cite

[1]
เจียจิตต์สวัสดิ์ ส. และ สอนสารี ส., “การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายสารทำงานที่มี ความเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วย วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดเล็ก”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 13–28, ส.ค. 2020.