การค้นหาพิกัดที่ตั้ง กรณีศึกษาร้านค้าปลีก

ผู้แต่ง

  • สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ธัชชัย เทพกรณ
  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย

คำสำคัญ:

ที่ตั้ง, ร้านค้าปลีก, ค้นหาที่ตั้ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้แสดงวิธีการค้นหาพิกัดที่ตั้งร้านค้าปลีกที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยทำการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับผลกำไร เช่น ข้อมูลความถี่ของการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าแต่ละราย จำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการ และพิกัดที่อยู่ของลูกค้ามาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่สนใจด้วยรูปถ่ายทางอากาศ ระบุพิกัดกลุ่มลูกค้า กำหนดรัศมีที่ต้องการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลัก และทำการค้นหาพิกัดที่ตั้งร้านค้าที่เหมาะสมด้วยการประยุกต์ใช้หลักการแบบการค้นหาเฉพาะที่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-23

How to Cite

[1]
เพชรสวัสดิ์ ส., เทพกรณ ธ., และ ตั้งเจริญชัย ณ., “การค้นหาพิกัดที่ตั้ง กรณีศึกษาร้านค้าปลีก”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 3 (2020), น. 21–27, พ.ย. 2020.