การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของบริษัทจัดส่งพัสดุ XYZ กรณีมีหลายจุดรับพัสดุและมีหลายโซนนำจ่ายด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์

ผู้แต่ง

  • เดชดำรงค์ จิราพงษ์
  • รัฐชานนท์ หอมหวล
  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
  • สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์
  • ธัชชัย เทพกรณ์ Faculty of Industrial Technology, Pibulsongkram Rajabhat University

คำสำคัญ:

การจำลองสถานการณ์, การจัดส่งพัสดุ, การตรวจสอบความถูกต้องแบบจำลอง, การปรับปรุงการให้บริการ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการให้บริการจัดส่งพัสดุของบริษัท XYZ ด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ เนื่องจากในแต่ละวันบริษัทจัดส่งพัสดุ XYZ ประสบปัญหาความล่าช้าในการนำจ่ายพัสดุไปยังลูกค้า ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปัญหาทั้งหมดและทำการสร้างแบบจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม ARENA โดยแบบจำลองสถานการณ์นี้จะพิจารณาพัสดุที่เข้ามาจากหลายสถานที่ประกอบด้วย ศูนย์กระจายพัสดุ จุดรับพัสดุของลูกค้ารายใหญ่ภายนอกบริษัท และจุดรับพัสดุที่หน้าเคาน์เตอร์ของบริษัท XYZ หลังจากกระบวนการคัดแยกพัสดุ พัสดุทั้งหมดจะถูกนำจ่ายไปยังไปยังผู้รับพัสดุหลายโซนประกอบด้วยโซน DB1 โซน DB2 และโซน DB3 ด้วยรถจักยานยนต์และรถยนต์ หลังจากสร้างแบบจำลองแล้วจะทำการตรวจสอบความถูกต้องแบบจำลองทั้งในส่วนข้อมูลนำเข้า (Input data) และเวลาเฉลี่ยที่พัสดุอยู่ในระบบ (Cycle time) ก่อนทำการทดลอง โดยผลการทดลองพบว่า การเพิ่มพนักงานในแผนกคัดแยกพัสดุเพิ่มอีก 2 คน สามารถปรับปรุงเวลา Cycle time คิดเป็นร้อยละการปรับปรุงเท่ากับ 2.58 นอกจากนี้จำนวนครั้งในการนำจ่ายที่ล่าช้าลดลงเหลือเพียง 1.16 ครั้ง/วัน หรือคิดเป็นร้อยละจากการปรับปรุงเท่ากับ 77.6

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-15

How to Cite

[1]
จิราพงษ์ เ., หอมหวล ร., ตั้งเจริญชัย ณ. ., เพชรสวัสดิ์ ส., และ เทพกรณ์ ธ., “การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของบริษัทจัดส่งพัสดุ XYZ กรณีมีหลายจุดรับพัสดุและมีหลายโซนนำจ่ายด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ ”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 59–71, ต.ค. 2020.