ศึกษาการทำงานของรถไฟฟ้าร่วมพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แต่ง

  • อเหนก ดัสกรณ์
  • วัชรากร ใจตรง
  • เอกภูมิ บุญธรรม
  • มนตรี วงค์ศิริวิทยา ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

โซล่าเซลล์, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, พลังงานแสงอาทิตย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อออกแบบ และสร้างรถบรรทุก 3 ล้อ ขนาด 3 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาด 115´245´160 เซนติเมตร และใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีกำลังไฟฟ้าขนาด 48 โวลต์ 750 วัตต์ และความเร็วรอบ  2900 รอบต่อนาที เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนโดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 310 วัตต์ 37.6 โวลต์ 8.27 แอมแปร์ จำนวน 1 แผง ต่อเข้ากับแหล่งประจุไฟฟ้าเสริมให้แก่แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 45 แอมแปร์ชั่วโมง จำนวน 4 ลูก ต่อแบบอนุกรมเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับขนาดมอเตอร์ขณะการขับเคลื่อน ซึ่งงานวิจัยนี้ทำการทดลองที่ความเร็ว 20, 30 และ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบระยะทางการวิ่งรถแบบไม่บรรทุก ซึ่งได้แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน พบว่า (1) การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ระยะทางเป็น 86.73±1.8, 81.44±2.1 และ 76.30±2.3 กิโลเมตรตามลำดับความเร็ว และหลังจากได้ทดลองขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร่วมกับโซล่าเซลล์ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8 ถึง 10 กิโลเมตร (2) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ต่อความเร็วระยะทางเมื่อเทียบกับการใช้แบตเตอรี่และขับเคลื่อนร่วมกับโซล่าเซลล์ พบว่ามีอัตราการใช้กระแสไม่แตกต่างกันอยู่ที่ 5, 8 และ 14 แอมแปร์ ตามลำดับความเร็วระยะทาง

Author Biography

มนตรี วงค์ศิริวิทยา, ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

How to Cite

[1]
ดัสกรณ์ อ. ., ใจตรง ว. ., บุญธรรม เ. ., และ วงค์ศิริวิทยา ม., “ศึกษาการทำงานของรถไฟฟ้าร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ ”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 29–36, ส.ค. 2020.