การประเมินความปลอดภัยทางถนนบนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก - อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)

ผู้แต่ง

  • ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • บุญพล มีไชโย

คำสำคัญ:

การประเมินความปลอดภัยทางถนน, เส้นทางท่องเที่ยว, ความปลอดภัยทางถนน

บทคัดย่อ

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ด้านลบต่อธุรกิจในพื้นที่และชื่อเสียงของประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางท่องเที่ยว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วง จังหวัดพิษณุโลก – อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ได้จากกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุและยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน จำนวน 8 จุด ผลการศึกษาพบว่าทั้ง 4 จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ และอีก 4 จุดที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนมีปัจจัยเสี่ยงและความบกพร่องที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลักษณะทางกายภาพของถนน ป้ายจราจรถูกสิ่งบดบัง หมุดสะท้อนแสงบนถนนเสื่อมสภาพ ผิวทางชำรุดขรุขะ ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยข้างทางมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-22

How to Cite

[1]
เสฏฐสุวจะ ด. . และ มีไชโย บ. ., “การประเมินความปลอดภัยทางถนนบนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก - อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 79–92, ต.ค. 2020.