การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • หทัยธนก พวงแย้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เพชรายุทธ แซ่หลี

คำสำคัญ:

ขยะมูลฝอย, องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข, พฤติกรรมและความต้องการ การจัดการขยะ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชนในพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 418 ครัวเรือนวิเคราะห์และประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

องค์การบริการส่วนตำบลสมอแขประสบปัญหาไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมบริการขยะมูลฝอยกับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกได้ครบทุกครัวเรือน ทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว จากการสำรวจความต้องการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในช่วงเวลา 7:00 - 8:00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.58 และ ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของส่วนลดค่าบริการขยะมูลฝอยหากชำระแบบราย 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90.67

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการทั้งด้านเจ้าหน้าที่ ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ ด้านสิ่งสนับสนุน และด้านการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 2.86 และ 0.64 ตามลำดับ ดังนั้นองค์การบริการส่วนตำบลสมอแขจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทั้ง 4 ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านเจ้าหน้าที่และด้านการปฏิบัติหน้าที่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-02

How to Cite

[1]
พวงแย้ม ห. และ แซ่หลี เ. ., “การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 3 (2020), น. 65–78, ธ.ค. 2020.