การศึกษาอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น กรณีศึกษา:บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด

ผู้แต่ง

  • ศุจินธร ทรงสิทธิเดช Faculty of Industrial Technology, Pibulsongkram Rajabhat University
  • สุนทรี จันทร์ศรี

คำสำคัญ:

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, รถกระบะบรรทุกห้องเย็น, การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น กรณีศึกษาบริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การบริโภคเชื้อเพลิงและศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้เชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น โดยผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามและสัมภาษณ์พนักงานขับรถกระบะบรรทุกห้องเย็นด้วยแบบสอบถามและจำแนกปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ส่งผลต่อการสูญเสียน้ำมันในการขับรถกระบะบรรทุกห้องเย็นออกเป็น 3  ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยที่เกิดจากผู้ขับขี่ 2) ปัจจัยที่เกิดจากยานพาหนะ และ 3) ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็นหนึ่งคัน มีค่าเฉลี่ย 0.40 ลิตรต่อกิโลเมตร หรือ 1,383.94 ลิตรต่อเดือน และคิดเป็นต้นทุนเชื้อเพลิง 31,263.53 บาทต่อเดือน โดยปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง และปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-22

How to Cite

[1]
ทรงสิทธิเดช ศ. . และ จันทร์ศรี ส., “การศึกษาอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น กรณีศึกษา:บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 3 (2020), น. 11–20, พ.ย. 2020.