การศึกษาการพัฒนากำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ด้วยเถ้าแกลบบด

ผู้แต่ง

  • สุรเชษฐ์ วรรณา Faculty of Industrial Technology Pibulsongkram Rajabhat University

คำสำคัญ:

ก้อนตัวอย่างมอร์ต้าร์, การพัฒนากำลังอัดประลัย, เถ้าแกลบบด, วัสดุปอซโซลาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากำลังอัดประลัยของก้อนตัวอย่างมอร์ต้าร์ที่มี ส่วนผสมของเถ้าแกลบ โดยน่ามาบด 2 ขนาดคือ บด 2 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมงตามลำดับ โดยมีการ แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 25 และ50 ก้อนตัวอย่างมอร์ต้าร์ที่ใช้ในการทดลองใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ ประสานเท่ากับ 0.65 จากผลการวิจัยพบว่าที่ก้อนตัวอย่างมอร์ต้าร์ที่อายุ 90 วัน การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบด4 ชั่วโมงร้อยละ 25 (M70RHA-4-25) ให้ค่ากำลังอัดประลัยสูงสุดเท่ากับ  298.88กก.ต่อตร.ซม.และก้อนตัวอย่างมอร์ต้า (M50RHA-4-50) ค่ากำลังอัดประลัยน้อยที่สุดเท่ากับ 257.06กก.ต่อตร.ซม. นอกจากนี้พบว่าการแทนที่ร้อยละ  25 ของเถ้าแกลบบดที่ 2  ชั่วโมงและ  4 ชั่วโมงสามารถผ่านข้อกำหนดการใช้วัสดุปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C 618 แต่การแทนที่ร้อยละ  50ของเถ้าแกลบบดที่ 2 ชั่วโมงและ  4 ชั่วโมงไม่สามารถผ่านข้อกำหนดการใช้วัสดุปอซโซลานตาม มาตรฐาน ASTM C 618

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-20

How to Cite

[1]
วรรณา ส., “การศึกษาการพัฒนากำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ด้วยเถ้าแกลบบด”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 72–78, ต.ค. 2020.