Contact

งานวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 3224 โทรศัพท์/โทรสาร 044-272939
E-mail : sci.vijai@gmail.com

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
บรรณาธิการวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Support Contact

นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม (ผู้จัดการวารสาร)
Phone 044-009-009 ต่อ 3224