กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร ทองใบ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร ชื่นชูจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวัลย์ แสนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ภคนิจ คุปพิทยานันท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.นิติ เอี่ยมชื่น  มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.วิภพ แพงวังทอง  มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช มาจันแดง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ มนิมนากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
ดร.พัชนา สุวรรณแสน