วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ISSN (Print) : 2465-4507
ISSN (Online) : 2730-3160

ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ 4 พ.ศ.2564 ให้อยู่ในกลุ่ม 2

รับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับในรูปบทความวิจัย บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความวิชาการปริทรรศน์ สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีขอบเขตบทความวิจัยที่สามารถลงตีพิมพ์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมและชุมชน รูปแบบการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ให้ใช้รูปแบบ APA 6th edition Style 

กำหนดออก  ปีละ  2 ฉบับ 

ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – กรกฎาคม 

ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

Vol. 6 No. 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Published: 2021-11-18

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ณัฏฐริยา ภุโพธิ์, ชมพิชาน์ เคนบ้านเป้า, อนุชิต กล้าไพรี, พัชนา สุวรรณแสน

10-18

ผลของการใช้แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์เพื่อลดการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์กล้วยแขก

สุกัญญา กล่อมจอหอ, จิติวัฒนา คำกลิ้ง, ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์

29-37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้หมูย่าง

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

39-46

View All Issues