ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป

ผู้แต่ง

  • วีรอร อุดมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • เกียรติชัย อ่อนน้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

เว็บไซต์, ป้ายไวนิล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้า โดยจัดทำเว็บไซต์สั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ ซึ่งมีรูปแบบการทำงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ และยังสามารถดูรายการสินค้าของทางบริษัทได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้สะดวกสบายมากขึ้นและยังสามารถรู้ราคาก่อนสั่งซื้อ

ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ ได้ออกแบบพัฒนาจากภาษา PHP และมีการจัดฐานข้อมูล php My admin จากการพัฒนาระบบได้ทำการออกแบบการใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้และส่วนของผู้ดูแลระบบ

References

กิตติ ภักดีวัฒนกุล. (2540). การออกแบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 421 หน้า.
ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ. (2547). ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : ไอดีซีโฟดิส ทริ
บิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 576 หน้า.
ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2548). คัมภีร์ web design คู่มือการออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 764 หน้า.
อุรุชา เจียมโภคากุล. (2554). ระบบจัดการสต๊อกอะไหล่ กรณีศึกษา ร้านโอเอสพีมิวสิค. ปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
วัชรินทร์ ศรีพร. (2557). เว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์สำหรับร้านดอกไม้พวงชมพู. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-25