พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • วันวิสาห์ ไกยะฝ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สุภาวดี สุวิธรรมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นิภาดา จรัสเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • อารยา สุระสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นุศราพร สุสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการออม, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจำแนกตาม เพศ คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 390 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นอย่างไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square Test)  ผลการศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีพฤติกรรมการออมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.09) 2) พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อจำแนกตามเพศ และคณะ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) เพศและคณะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล. (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

ธมลวรรณ นะติ และคณะ. (2556). พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (รายงานผลการวิจัย).

สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

มุกดา โควหกุล. (2559). การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสาร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจปริทัศน์. 12(1), pp. 128-149.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-25