คุณลักษณะของแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยโดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน

ผู้แต่ง

  • พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
  • พิเศษ ตู้กลาง

คำสำคัญ:

ค่าความร้อนสูง, การวิเคราะห์โดยประมาณและแบบแยกธาตุ, ขยะมูลฝอย, แท่งเชื้อเพลิงแข็ง, กากน้ำตาล

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยโดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วนร้อยละ 3, 6และ9 โดยน้ำหนัก โดยผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยได้แก่ เศษกระดาษ, เศษใบไม้, ขวดพลาสติก และถุงพลาสติกในอัตราส่วนคงที่เทากับ 1:1:1:1 โดยวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดเย็น โดยศึกษาคุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยดังนี้ ความหนาแน่น กำลังรับแรงอัด ค่าความร้อน การวิเคราะห์ค่าโดยประมาณ และการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ เป็นต้น    โดยผลการวิจัยแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยผสมกากน้ำตาลเป็นตัวประสานที่อัตราส่วนร้อยละ 9 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์โดยประมาณได้แก่ ค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.85% ปริมาณเถ้าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20% ปริมาณสารระเหยเฉลี่ยเท่ากับ74.13% และปริมาณคาร์บอนคงตัวเฉลี่ยเท่ากับ 41.18% ส่วนผลผลการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ได้แก่ คาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 90.41% ไฮโดรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 8.17% ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.52% และออกซิเจนเฉลี่ยเท่ากับ 18.28% และค่าความร้อนสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 26.48 MJ/kg และการค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 873.38 kg/m3 และค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 61.35 kg/cm2 ดังนั้นแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยผสมตัวประสานที่อัตราส่วนร้อยละ 9 โดยน้ำหนัก เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมมลพิษ,2558. ข้อมูลการสำรวจขยะมูลปี 2557.Online.Available.URL: http://www.pcd.go.th.

ทนงเกียรติเกียรติศิริโรจน์และคณะ.2553. การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2559. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(Online). Available.URL:http://www.app.tisi.go.th.

อรรถกร ฤกษ์วิรี.2549. เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2559. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(Online). Available.URL:http://www.app.tisi.go.th.

ASTM INTERNATIONAL, 2559. มาตรฐาน ASTM.(Online).Available.URL: http://www.ast

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-10