การพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

ผู้แต่ง

  • นัฐพล ตู้พิมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ราตรี เหลื่อมสีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • อนุชิต กล้าไพรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นิภาดา จรัสเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

โปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง, การพัฒนาโปรแกรม, การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิด   ไม่ต่อเนื่อง 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิด        ไม่ต่อเนื่อง โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3) ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม 4) ประเมินคุณภาพโปรแกรม 5) จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่พัฒนาด้วยภาษา Visual Basic for Applications (VBA) ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 365 โดยพัฒนาในรูปแบบ Add - in  ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ทั้งหมด 6   การแจกแจง ได้แก่ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงทวินาม การแจกแจงเรขาคณิต การแจกแจงทวินามเชิงลบ   การแจกแจงไฮเพอร์จีโอเมตริก การแจกแจงปัวซง 2) แบบประเมินคุณภาพโปรแกรมช่วยคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างสำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\small&space;\tiny&space;\bar{X}) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า การประเมินคุณภาพของโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี (gif.latex?\small&space;\tiny&space;\bar{X} = 4.28 , S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของระบบอยู่ในระดับดี (gif.latex?\small&space;\tiny&space;\bar{X} = 4.29 , S.D. = 0.64)  ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี (gif.latex?\small&space;\tiny&space;\bar{X} = 4.28 , S.D. = 0.63)

References

กิตินันท์ พลสวัสดิ. (2556). Basic excel VBA. นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จํากัด.

กมลรัตน์ เณรบางแก้ว, สมภพ พันสืบวงค์และอนุสิทธิ์ อารัญ. (2550). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการคำนวณปรับแก้งานระดับด้วย VBA บน Microsoft Excel (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร

จรรยง พงศ์ปฏิเมธ. (2541). โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย สอนการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ (รายงาน ผลการวิจัย). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ณภัทร กาญจนะวีระ, ธนพจน์ เพ็ชรเอี่ยมและพงศ์สุระ เถื่อนสอน. (2549). การพัฒนาโปรแกรมช่วย คำนวณเบื้องต้น สำหรับงานวงรอบ งานระดับ และงานเก็บรายละเอียด โดย VBA ใน Microsoft Excel (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธงชัย ศรีวิริยรัตน์. (2562). การพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแอคติเวเต็ทสลัดจ์ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปไมโครซอฟท์ Excel (รายงาน ผลการวิจัย). ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา

นิภาพร แก้วตาและวิมลรัตน์ แก้วตา. (2553). การพัฒนาโปรแกรมช่วยพยากรณ์โดยใช้โปรแกรมวิชวล เบสิก 6.0 (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

นภาภรณ์ จันทรศัพท. (2551). การเปรียบเทียบวิธีการสร้างตัวเลขสุ่มเมื่อนําไปประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นภาภรณ์ จันทรศัพท์. (2555). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจสําหรับวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิมล พร้อมมูล. (2555). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ).

นางพรรัตน์ ธํารงวุฒิ. (2560). การพัฒนาวิธีจัดลําดับการผลิตโดยใช้วีบีเอบนโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี).

รัสรินทร์ โฆษิตรัฐพัชรสุข. (2552). การพัฒนาโปรแกรมการจัดการและควบคุมเครื่องมือวัดเพื่อการสอบเทียบ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์การ. (2557). การสร้างเลขสุ่ม, การแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมูลนำเข้า. ในการวิเคราะห์แบบจำลอง (น.55-124). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2560). คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสนศักดิ์ หัสคำ. (2557). การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ นพระบรมราชูปถัมภ์, 11(1), น. 60-62.

สาวิตรี พิพิธกุลและฤทธิชัย ผานาค. (2560). การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารชุมชนวิจัย, 11(1), น.21.

อนุชิต กล้าไพรี. (2548). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์พื้นฐานทางด้านประชากรศาสตร์. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

Microsoft Excel 2016 ALL IN ONE FOR DUMMIES A Wiley Brand. (2016). New York: John Wiley & Sons.

Gerard M. Verschuuren. (2016). 100 Excel VBA Simulations. (n.p.).

DUANE BIRNBAUM. (n.d.). Microsoft Excel VBA Programming for the Absolute Beginner. (n.p.): Stacy L.Hiquet

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-09