Factors Affecting Customers’ Decision on Food Delivery Service: Binary Logistic Regression Approach

Main Article Content

คัทรียา ชาญปริยวาทีวงศ์
สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์

Abstract

The objective of this research is to study factors affecting a decision whether or not to use food delivery service. A questionnaire was used to survey service usage behavior, socio-economic characteristics, as well as opinions toward various aspects of food delivery service from a sample of 400 respondents who live in Nakhon Ratchasima city area. Then Binary Logistics Regression was employed to analyze the data by using Backward elimination method. The results show that experience in using delivery service, travel time saving, appearance of the food received, and delivery cost are the most important factors that the service provider should pay attention in improving the service in order to meet customer expectation. The other factors that also affect a decision to use food delivery service are climate, traffic condition, risk of accident and parking obstacle. Service provider shall consider these factors in forming strategies or promotions of their service in order to meet customer expectation, resulting in a return of customers and hence moving toward a sustainable food delivery service.

Article Details

How to Cite
[1]
ชาญปริยวาทีวงศ์ ค., ภู่บุบผาพันธ์ ส., and ภู่บุบผาพันธ์ ร., “Factors Affecting Customers’ Decision on Food Delivery Service: Binary Logistic Regression Approach”, sej, vol. 14, no. 1, pp. 44–55, Aug. 2019.
Section
Research Articles

References

[1] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, "จับตาปี’ 60 สั่งอาหารออนไลน์หนุนตลาด Delivery โตร้อยละ 11-15สวนทางภาพรวมธุรกิจร้านอาหารที่เติบโตเพียงเล็กน้อย," Kasikornthai Econ Analysis, vol. 22, no. 2797, pp. 1-4, 2559.

[2] ธนรัตน์ ศรีสำอางค์, เอก บุญเจือ, and วรรณัย สายประเสริฐ, "พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านเว็บไซต์," วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, vol. 1, no. 1, pp. 354-371, 2558.

[3] M. Ghajargar, G. Zenezini, and T. Montanaro, "Home delivery services: innovations and emerging needs," (in English), IFAC-Papersonline, vol. 49, no. 12, pp. 1371-1376, 2016.

[4] ศิริน เจริญพินิจนันท์, "ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการสั่ง ซื้อ พิซซ่า ฮัทแบบบริการส่งถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร," บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร, 2546.

[5] ปวริศา ธรรมศรี, "แผนธุรกิจร้านปาลิกา คาเฟ่," บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร, 2559.

[6] สุพจน์ พานทอง, "การศึกษาความน่าจะเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารบริการถึงบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา," บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา, 2548.

[7] W. Szeto, R. Wong, and W. Yang, "Guiding vacant taxi drivers to demand locations by taxi-calling signals: A sequential binary logistic regression modeling approach and policy implications," Transport Policy, vol. 76, pp. 100-110, 2019.

[8] M.-H. Hsiao, "Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping," (in English), Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 45, no. 1, pp. 86-95, 2009.

[9] M. A. Morganosky and B. J. Cude, "Consumer response to online grocery
shopping," (in English), International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 28, no. 1, pp. 17-26, 2000.

[10] ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ and อังคณา ศิริอำพันธ์กุล, "ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจใช้บริการสินค้าจากร้านค้าปลีก," วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, vol. 22, no. 1, pp. 141-157, 2558.

[11] A. Fairouz, "An investigation of factors influenceing consumers' intention to use online shopping : an empiracal study in south of Jordan " (in English), Journal of internet banking and commerce, vol. 21, no. 2, pp. 1-50, 2016.

[12] D. Zhou, T. Shah, S. Ali, W. Ahmad, I. U. Din, and A. Ilyas, "Factors affecting household food security in rural northern hinterland of Pakistan," Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, vol. 18, no. 2, pp. 201-210, 2017.

[13] R. Wong, W. Szeto, L. Yang, Y. Li, and S. Wong, "Public transport policy measures for improving elderly mobility," Transport policy, vol. 63, pp. 73-79, 2018.

[14] P. van der Waerden, M. de Bruin, and A. N. R. da Silva, "Car drivers' knowledge and preferences regarding additional services at parking facilities," Transportation research procedia, vol. 25, pp. 4049-4057, 2017.

[15] รวมพร สิทธิมงคล, มธุริน นิลมงคล, ศรัณญา การะเกษ, and ศุภัทรชา ราษฎร์ดุษดี, "การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา," Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 1, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pp. 1-12, 2561.

[16] J. C. Stoltzfus, "Logistic regression: a brief primer," Academic Emergency Medicine, vol. 18, no. 10, pp. 1099-1104, 2011.

[17] T. Yamane, Statistics: an introductory analysis. New York: Harper & Row, 1967.

[18] ยุทธ ไกยวรรณ์, "หลักการและการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคสำหรับการวิจัย," วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, vol. 1, no. 4, pp. 1-12, 2555.

[19] L. S. Meyers, G. Gamst, and A. J. Guarino, Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publications, 2016.