การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับระบบไมโครครีเดนเชียลส์

ผู้แต่ง

  • ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วรัญญา ปุณณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อำนาจ ธรรมกิจ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีบล็อกเชน, อีเธอเรียม, ระบบไมโครครเดนเทียลส์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับระบบไมโครครีเดนเชียลส์โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาระบบไมโครครเดนเทียลส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันบล็อกเชนในการรับรองผลการเรียนแบบไมโครของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และ 2) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ตัวอย่างข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,000 รายการ ในปี พ.ศ. 2563 ได้มาจากโครงการ STOU MODULAR และโครงการ MOOCs เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถาม เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายบล็อกเชน ได้แก่ อีเธอเรียมแพลตฟอร์ม เฟรมเวิร์กทรัฟเฟิล กานาช และเมทามาร์ก ชุดโปรแกรม XAMPP ใช้สำหรับการให้บริการเว็บผ่านอินเทอร์เน็ต สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบไมโครครเดนเทียลส์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 2)  ต้นแบบแอปพลิเคชันประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ การจัดการผู้ใช้ การจัดการหลักสูตร การเตรียมข้อมูลผู้เรียน การแปลงข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่เครือข่ายบล็อกเชน การค้นหา และรายงาน และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

References

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (2563). การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials.

เข้าถึงได้จาก http://service.buu.ac.th/index.php/news10sep2020/.

ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์. (2561). การเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านช่องทาง

ดิจิทัล:กรณีศึกษาจากออสเตรเลีย. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3LcvQnH.

พุทธิพร หงษ์สุรกุล. (2016). Ethereum คืออะไร และ World Computer คืออะไร. เข้าถึงได้จากhttp://www.blockchain.fish/ethereum-คืออะไร.

พุทธิพร หงษ์สุรกุล. (2016) Blockchain. ประเภทไหนเหมาะกับองค์กรของคุณ.เข้าถึงได้จาก http://www.blockchain.fish/องค์กรไหนควรใช้-blockchain-ประเภท/.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2562). มจพ. สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เน้นสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3syNJqo.

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2564). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับ Transcript

สู่ Digital เป็นแห่งแรกของประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3wv6Brx.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). เปิดมิติใหม่การศึกษาไทย นำร่องใช้

Digital Transcript ปี ’63 พร้อมดันสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ.

เข้าถึงได้จาก https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr/Launching-Digital-Transcript.aspx

Blockchain.Fish Team. (2016). Ethereum คืออะไร และ World Computer คือ

อะไร. เข้าถึงได้จาก http://www.blockchain.fish/ethereum-คืออะไร/.

Blockchain.Fish Team. (2016). Blockchain ประเภทไหนเหมาะกับองค์กรของ

คุณ .เข้าถึงได้จาก http://www.blockchain.fish/องค์กรไหนควรใช้-blockchain-ประเภ/.

Engineering Today. (2563). มจธ. จับมือ Digital Promise ครั้งแรกในไทย เร่งแก้วิกฤต

การศึกษาไทย – คนวัยทำงาน. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3sCJdY9.

Yokekung. (2563). อว. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” รับมือโลกในศตวรรษ

ที่ 21. เข้าถึงได้จาก https://www.adslthailand.com/post/7001.

Condos, J., Sorrell, W. H., & Donegan, S. L. (2016). Blockchain Technology:

Opportunities and Risks. Vermont. Retrieved from https://bit.ly/38toqiJ.

Grech, A, & Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in Education. European Commission: JRC

Science for Policy Report. Retrieved from https://bit.ly/3FM6kEZ.

Jirgensons, M., & Kapenieks, J. (2018). Blockchain and the Future of Digital Learning

Credential Assessment and Management. Journal of Teacher Education for

Sustainability, 20(1), 145-156. Retrieved from https://sciendo.com/article/10.2478/jtes-2018-0009.

Lim, C. L., Nair, P. K., Keppell, M. J., Hassan, N., & Ayub, E. (2018). Developing a

Framework for the University-Wide Implementation of Micro-Credentials and Digital Badges: A Case Study From a Malaysian Private University. 2018 IEEE 4th.

International Conference on Computer and Communications (ICCC), 2018, pp.

-1719, doi: 10.1109/CompComm.2018.8780706.

Schmidt, J. P. (2017, April 24). Credentials, Reputation, and the Blockchain.

Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2017/4/credentials-reputation-and-the-blockchain.

Sharples, M., & Domingue, J. (2016). The Blockchain and Kudos: A Distributed System

for Educational Record, Reputation and Reward. In: Verbert, K, Sharples,

M. Klobucar, T. (Eds.) Adaptive and Adaptable Learning (pp. 490–496). Springer.

Retrieved from https://bit.ly/3PosLnP.

STOU MODULAR. (2563). เรียน MODULAR ที่มสธ. “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า”.

Retrieved from http://modular.stou.ac.th/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30