การศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือการ์ตูนบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัดสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง

  • thitikamol chumwangwapee -

คำสำคัญ:

ให้ความรู้เกี่ยวกับกรีฑาประเภทวิ่งผลัด ออกแบบหนังสือการ์ตูนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับเยาวชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือการ์ตูนบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด สำหรับเยาวชน และส่งเสริมกีฬากรีฑาในประเทศให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ผลจากการศึกษาพบว่ามีความสนใจในกรีฑาประเภทวิ่งผลัด โดยการสำรวจแบบสอบถามในกลุ่มเยาวชนในความสนใจเรื่องการออกแบบหนังสือการ์ตูนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด สำหรับเยาวชน ได้ผลสรุปผลจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ อายุ (1.16-20 ปี 61% ) (2.13-15 ปี 27%) (3.20-25 ปี 12 %) เพศ (1.เพศหญิง 58%) (2.เพศชาย 43%) อาชีพ (1.นักเรียน 69%) (2.นักศึกษา 31%) ด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ (1Line webtoon 60.17%) (Kakao webtoon 19.46%) (Manga Pluse 12.38%) (อื่นๆ 7.96%) ความถี่ในการอ่าน (1.2-3 วัน 54%) (2.5-7 วัน 30%) (3.ทุกวัน 16%) ประเภทการ์ตูนที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย (1.แอคชั่น 38%) (2.โรแมนติก 33%) (3.คอมเมดี้ 18%) (4.ดราม่า12%) การ์ตูนกีฬาที่กลุ่มเป้าหมายรู้จัก (1.Haikyu! 39%) (2.Kuroko 25%) (3.Free 19%) (4.Run with the wind 16%) ความต้องการอ่านการ์ตูนจำนวนหน้าต่อหนึ่งตอน (1.25-30 หน้า 48%) (20-25 หน้า 36%) (35-40 หน้า 16%) โทนสี (1.ภาพสี 77.90%) (2.ขาวดำ 22.1%) การออกแบบคาแรคเตอร์(กึ่งเหมือนจริง 63.7%) (เหมือนจริง 23.9%) (จิบิ 12.4%) สไตล์ของการออกแบบ (1. มังงะ 69%) (มังฮวา 31%) ความสนใจด้านกีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด (กติกา 45%) (ความเป็นมา 35%) (เครื่องแต่งกาย 19%) (อื่นๆ 1%) ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหากมีหนังสือการ์ตูนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด (สนใจ78%) (ไม่สนใจ21.2%)

References

พัชรินทร์ พุ่มลำเจียก. (2556). อิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในกรุงเทพมหานคร. ค้นจาก http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2045/2/139317.pdf

เสาวลี แก้วช่วย. (2561). แรงจูงใจของเยาวชนในการเลือกเล่นกรีฑา (Motivation of Youth for Choosing the Athletics) วิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/228548

Department of Child and Youth. (2014). Media literacy of children and youth. Retrieved from http:// www.dcy.go.th/webnew/upload/news/news_the Electronic (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-09