จรรยาบรรณของบรรณาธิการ (Editor Ethics)

1. ต้องดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของวารสารคณิตศาสตร์
2. ต้องดำเนินการให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์มีความถูกต้องและมีคุณภาพ
3. ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ และผู้ประเมินบทความ
4. ต้องดำเนินการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ
5. ต้องกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้ หากผู้นิพนธ์บทความมีความคิดเห็นแตกต่างจากผลการประเมินบทความ
6. ต้องดำเนินการให้มีระบบการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันด้านผลประโยชน์)ของบรรณาธิการเองรวมทั้งของผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ
7. ต้องไม่มีบทความของตนเองตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์

 

จรรยาบรรณของผู้นิพนธ์ (Author Ethics)

1. ต้องปฏิบัติตามกติกา คำแนะนำ และข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความลงในวารสารคณิตศาสตร์ อย่างเคร่งครัด
2. ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดว่าผลงานนั้นเป็นผลงานของตนเอง
3. ต้องไม่นำผลงานของตนเองที่ได้รับการเผยแพร่แล้วมาคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดว่าผลงานนั้นเป็นผลงานใหม่ของตนเอง
4. บทความที่ส่งจะต้อง ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น
5. เนื้อหา รูปภาพ และข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ ถือเป็นข้อคิดเห็น และความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยตรง

 

จรรยาบรรณของผู้ประเมินบทความ (Reviewer Ethics)

1. ต้องประเมินบทความด้วยความเที่ยงตรง เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางวิชาการ และรักษาความลับของบทความ
2. ต้องแจ้งขอยกเลิกการเป็นผู้ประเมินต่อกองบรรณาธิการ หากบทความที่ต้องประเมินนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ประเมินกำลังดำเนินการ หรือ กำลังจะดำเนินการในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
3. ต้องแจ้งต่อบรรณาธิการ หากพบว่าบทความที่ประเมินมีส่วนหนึ่งส่วนใด ที่เหมือนหรือซ้ำซ้อนกับบทความหรือผลงานวิชาการอื่น
4. ต้องไม่นำแนวทาง หรือแนวคิดของบทความที่ประเมิน ไปเผยแพร่เป็นผลงานของตนเอง