Announcements

 เรียน สมาชิกวารสารคณิตศาสตร์ทุกท่าน 
    ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center : TCI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินรอบที่ 3 ที่ผ่านมา วารสารคณิตศาสตร์ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการรับรองคุณภาพดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น
    ในการนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ช่วงเวลาการรับรองระหว่าง พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 ผลการประเมินพบว่า วารสารคณิตศาสตร์ ถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเหตุผลหลักในการถูกปรับลดอันดับลง คือ รูปแบบการตีพิมพ์บทความในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของบทความ (ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ และคำสำคัญ) ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ สังกัดของผู้นิพนธ์จะต้องมีทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ผ่านมาทางวารสารคณิตศาสตร์ได้ตีพิมพ์สังกัดของผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ดังนั้น ทางวารสารคณิตศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของบทความ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และจะส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินรับรองคุณภาพวารสาร อีกครั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
   อย่างไรก็ตาม ก.พ.อ ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กำหนดฐานข้อมูลระดับชาติที่ยอมรับเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
   ทั้งนี้ ทาง TCI ได้แจ้งว่า บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น ให้ถือว่าบทความดังกล่าวได้ตีพิมพ์ลงในวารสารกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองบรรณาธิการฝ่ายบริหาร วารสารคณิตศาสตร์   สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

=================================================================================================

 วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ปรับปรุงไฟล์ Template วาสารคณิตศาสตร์ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของทาง TCI แล้ว
ท่านสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ user_Manual ในเมนู Template บทความ สำหรับการเผยแพร่ในวารสารคณิตศาสตร์  หรือที่  https://drive.google.com/drive/folders/1pkHUxRxWbcbkscAVtj8bMTN40lSiOi9v  

 

 

วารสารคณิตศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

2018-10-08

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ให้ "วารสารคณิตศาสตร์" เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI : วารสารกลุ่มที่ 2 
      (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ประเภทสมาชิก

2018-10-02

วารสารคณิตศาสตร์ได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกวารสารออนไลน์นี้ได้ ตามประเภทของสมาชิก ดังนี้

  1. สมาชิกอ่านบทความ (Reader) 
  2. สมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) 
  3. สมาชิกประเภทผู้ประเมินบทความ(Reviewer) 

ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้โปรดสมัครสมาชิกวารสารเพื่อเข้าระบบของวารสารต่อไป

วัตถุประสงค์

2018-10-02

วารสารคณิตศาสตร์เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์