วารสารคณิตศาสตร์เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ฯ

ทุกบทความจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีการนำทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง

โดยมีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี - ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน - ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4788
--------------------

วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่มฉบับกระดาษ (Hard copy) ตั้งแต่ ปริมา 67 ฉบับที่ 706 มกราคม - เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถติดตามวารสารได้ในรูปแบบออนไลน์ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh

Vol. 67 No. 706 (2022): January – April 2022

Mathematical Journal 

by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King

Volume 67 Number 706  January – April 2022

Published: 2022-04-29

The Floor of The Average for The Fourth Roots of Integers

Somkid Intep, ฺBoonyong Sriponpaew

16 - 29

Mathematics for Investment: Loss Protection with Options

Saranporn Kaewkhamla, Kritsana Neammanee, Tippawan Santiwipanont

30 - 44

View All Issues