ที่ปรึกษา:  นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ศ.ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :   ผศ.วาสนา สุขกระสานติ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการฝ่ายบริหาร

  1. รศ. ดร.ศจี เพียรสกุล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ว่าที่ ร.อ. ดร.ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

  1. ศ. ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. รศ. ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. รศ. ดร.สิริพร ทิพย์คง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. รศ. ดร.นพพร แหยมแสง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  6. รศ. ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  7. รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

       1. ศ. ดร.กฤษณะ เนียมมณี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       2. ศ. ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       3. ศ. ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       4. รศ. ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       5. รศ. ดร.ชานนท์ จันทรา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       6. รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       7. รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       8. รศ. ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       9. ผศ. ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       10. ผศ. ดร.ศรันย์ อินทโกสุม    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       11. ผศ. ดร.สุรีย์พร ชาวแพรกน้อย    มหาวิทยาลัยนเรศวร
       12. ผศ. ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       13. ผศ .ดร.มาลินี ชัยยะ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
       14. อ. ดร.มณฑิรา ดวงสาพล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       15. อ. ดร.เอื้ออารีย์ บุญเพิ่ม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       16. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน    นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย