วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
  2. เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์
  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์
  4. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
  5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทางคณิตศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ