ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ให้ "วารสารคณิตศาสตร์" เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI : วารสารกลุ่มที่ 2 
      (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI