ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI)
ประกาศผลประเมิน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ให้ "วารสารคณิตศาสตร์" เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI : วารสารกลุ่มที่ 1 
      (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI