Contact

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

Principal Contact

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phone 0-4535-3319

Support Contact

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง
Phone 0-4535-3319