ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Advisory Editorial Board)

ศ.ดร. ประกอบ วิโรจนกูฏ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร. สถาพร โภคา, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองบรรณาธิการ (Associate Editors)

รศ.ดร. ปรีชา เกรียงกรกฏ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา, ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร. บงกช สุขอนันต์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. ปฏิญญา สมานุหัตถ์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Honorary Editorial Board)

ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร. สำเริง จักรใจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร. สุขสันต์ หอพิบูลย์สุข, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร. สัญญา สินิวิทยาปกรณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รศ.ดร. สุดสาคร อินธิเดช, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ, ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร. อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ผศ.ดร. อาชว์ พรหมรักษา, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล้ยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายอำนวยการและจัดการ

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง, หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาว ภัทราพร กลิ่นบัว, งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี