บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                               

รองบรรณาธิการ (Associate Editors)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เกรียงกรกฏ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เดชะปัญญา ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช สุขอนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Honorary Editorial Board)

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลย์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สินิวิทยาปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  คณะวิศวกรรมศาสตร์                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Advisory Editorial Board)

ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์                              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์                              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรณาธิการฝ่ายผลิต (Production Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพันธ์ สีหานาม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ฝ่ายอำนวยการและจัดการ

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี