วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovation) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 3 คน) จากหลากหลายสถาบัน ตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. โดยอยู่ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

- ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

- ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.105

Vol. 17 No. 1 (2024)

Published: 2024-03-08

Effect of Additional Contents and Particle Sizes of Rice Husk Ash on Physical and Mechanical Properties of Recycled-Polypropylene Composites

Wannisa Nutkhum , Jittiwat Nithikarnjanatharn , Rattapon Somna, Worapong Phongphattarawut, Patchara Kunjanakarn, Anuchit Khongrit

1-13

Problems and Solutions of Online Learning during the COVID-19 Epidemic Using AHP and TOPSIS

kittiwat sirikasemsuk, Kanyarat Temkleb , Kanchanaporn Boonchuay, Naree Maneesuwannasin, Sasiwimon Chuvichaiwong, Laksiri Treeranurat

14-29

Simulation and Experimental Results the Maximum Power Point Tracking of PV Stand-alone System Using Fixed Step Size Incremental Conductance Method

Weerapat Kamphan, Koson Chaicharoenudomrung, Ratapon Phosung, Kongpan Areerak, Kongpol Areerak, Thipwan Fungsuwannarak

101-110

Effects of glove use on grip strengths at different working postures

Wan-alusi Saengrit1 , Sirikul Amphonpongphaisan , Supapan Chaiprapat, Klangduen Pochana

111-119

Non-iterative method for maximum power point tracking of single phase grid connected PV system

Tanatip Boontawee, Koson Chaicharoenaudomrung, Kongpan Areerak, Kongpol Areerak

149-162

Comparative study of sensors for agricultural applications

Bongkoj Sookananta, Montree Thumwiset , Siwakorn Kongwan , Sahaphap Sareekham, Mongkol Pusayatanont

179-191

View All Issues

Indexed in tci