การบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรมการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านค้า Lotus Express สาขา ซอยลาดพร้าว 130

Main Article Content

จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
ธนวัฒน์ สว่างงาม

Abstract

This research project was the management of Construction Internet Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) in Lotus Express mini-store Soi Ladprao 130. The objective was to develop a process by using Program Evaluation and Review Technique (PERT) and Critical Path Method (CPM) application to install Internet ADSL. The results showed the critical path of the project and the relationship of the activity in the installation of the ADSL Internet. It was sure about the time to install the Internet term and made confidence among the service providers install Internet ADSL. This ensured customers satisfaction in the operational framework. Customers set at 5 days for the installation of ADSL Internet in the store. When using PERT/CPM into the project, it could be implemented effectively by using 40 activities on node. Using these activities on node, it was found that the installation of ADSL Internet in that store could be completed within 4.5 days. And the project was completed within 5 days is equal to 99.99% and the variance of the project was 53.91 minutes. By using fractional number of a day, it was found that the installation of ADSL internet there could be completed at 6 days when comparing with PERT/CPM per day.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). Moving forward to digital good life รายงานประจำปี 2557; 2557.
[2] ไอที24ชั่วโมง เปิดโลกไอทีพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า. รู้จักกับ Fiber to the Home (FTTH) เน็ตความเร็วสูงภายในบ้านเร็วแบบไม่ต้องรอ 4G. เข้าถึงได้จาก: https://www.it24hrs.com/2012/ftth-fiber-to-the-home/ [เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559].
[3] ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. คู่มือการอ่านรายละเอียดบนแผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศ. 2557.
[4] สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน. การบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการผลิตชุดกระพ้อลำเลียงข้าว. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2557; 1.
[5] ทวีป ไสยสมยันต์, นิติพัช บุญกิ่ว. การใช้เทคนิค CPM-PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดโครงการ. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ; 2556.
[6] เกียรติศักดิ์ สีอ่อน, ศักดิ์ชาย รักการ, ปพน สีหมอชัย. การจัดการโครงการปรับปรุงห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสระบุรี. ใน: การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, พัทยา, ชลบุรี, ไทย; 2556.
[7] Adebowale SA, Oluboyede ED. Network analysis and building construction: Implications for timing and costing of activities. Journal of Civil Engineering and Construction Technology. 2011; 2(5): 90–100.
[8] ธนวัฒน์ สว่างงาม, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร. การบริหารโครงการโดยการสร้างข่ายงานกิจกรรมการติดตั้งFiber To The x (FTTx) ที่สถานีก๊าซ NGV กรณีศึกษา ปั้มก๊าซ NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต. ใน: การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 5; 2559.