Analysis and design of activities, infrastructures and facilities for developing fishery product distribution center in Northern Thailand

Main Article Content

ชวิศ บุญมี
ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ปรีดา พิชยาพันธ์
พิมพ์สิริ โตวิจิตร
บุญทรัพย์ พานิชการ

Abstract

ศูนย์กระจายสินค้าประมงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประมง แต่อย่างไรก็ตามระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันของสินค้าประมงสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังคงไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอมากนักอันส่งผลต่อต้นทุนและความซับซ้อนของการขนส่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีเป้าหมายที่จะนำเสนอแนวคิดที่จะทำการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมในภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะการวิเคราะห์และการออกแบบ กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าประมงในภาคเหนือประเทศไทย โดยลำดับแรกข้อมูลเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิจะถูกทำการศึกษาสำหรับกิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็นต่อการสร้างศูนย์กระจายสินค้าประมง จากนั้นเทคนิคแผนผังความสัมพันธ์ของกิจกรรม แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยและแผนภูมิฟองสบู่จะถูกใช้ในการออกแบบศูนย์กระจายสินค้าประมงเบื้องต้น จากการออกแบบที่นำเสนอของศูนย์กระจายสินค้าประมง พบว่าศูนย์กระจายสินค้าประมงนี้สามารถที่จะรองรับปริมาณของสินค้าประมงได้ถึง 640 ตันต่อวันในพื้นที่การดำเนินงานและ 320 ตันต่อวันในพื้นที่จุดแลกเปลี่ยนสินค้า ในขณะที่ต้นทุนประมาณการลงทุนของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้อยู่ที่ 146,660,000 บาท งานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์อย่างสูงที่จะพิจารณาการวางผังและออกแบบเบื้องต้นสำหรับศูนย์กระจายสินค้าประมงในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] กรมประมง. การบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. เข้าถึงได้จาก: https://www.fisheries.go.th [เข้าถึงเมื่อ 14 ม.ค. 2563].
[2] สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก: https://www.fisheries.go.th [เข้าถึงเมื่อ 1 ม.ค. 2563].
[3] Janekitkosol W, Somchanakij H, Eiamsa-ard M, Supongpan M. Strategic review of the fishery situation in Thailand. World Fish: 2003. 9. 915–956.
[4] สุจินดา เจียมศรีพงษ์, Determinant of Capability Competition on Border Trade between Thai-Burma in Measot Thailand. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 2553; 5(1): 1-22.
[5] Demirtaş N, Tuzkaya UR. Strategic Planning of Layout of the Distribution Center: an Approach for Fruits and Vegetables Hall. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 58: 159-68.
[6] ชวิศ บุญมี, ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์. การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าดีที่สุดสำหรับการกระจายสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง. วรสารไทยการวิจัยดำเนินงาน. 2557; 2(2): p. 1-10.
[7] คมกฤต เล็กสกุล. การออกแบบและวางผังโรงงานเชิงวิเคราะห์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2563.
[8] United Nation. Logistics Sector Developments; Planning Models for Enterprises and Logistics Clusters, available from: http://www.nmit.edu.my [Accessed 31th Jan 2020].
[9] Hossain MR, Rasel MK, Talapatra S. Increasing productivity through facility layout improvement using systematic layout planning pattern theory. Global Journal of Research In Engineering. 2015.
[10] Ravi V, Shankar R. Reverse logistics operations in paper industry: a case study. Journal of Advances in Management Research. 2006; 3(11): p. 88-94.
[11] Boonmee C, Kasemset C, Pichayapan P, Thovichit P, Panichakarn B. A Conceptual Design of Infrastructures and Facilities in Distribution Center for Frozen and Chilled Fishery Products, paper presented in 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macau.
[12] ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน: โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยง ภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน, สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563.
[13] SEAFDEC. เข้าถึงได้จาก: https://1th.me/32Bm [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.พ. 2563].