Efficiency improvement in bottle sorting process: a case study of a dairy company in Songkhla province

Main Article Content

อภิชล ทองมั่ง กำเนิดว้ำ
Surasit
Chatree
จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล

Abstract

The objective of this research was to improve the efficiency of the bottle sorting process, a case study of a dairy company in Songkhla province. This research started from a study current state of the company case study. Then, the root cause analysis was analyzed using Why-why analysis principles. The ECRS principle was applied as the main guideline for improving work with the design of the bottle sorting device. The results of the study and analysis of the sorting 400 bottles of 180-milliliter milk bottles revealed that before the improvement which was the old way of sorting bottles. It took an average time of 552.00 seconds. After improvement by re-sorting bottles using the prototype device, it was found that the average time was 352.86 seconds. The average time for sorting bottles was reduced by 199.14 seconds, or 36.08 percent and it can also reduce the workflow by two steps, or a 33.33 percent reduction. In addition, the new work style also makes the operator work more conveniently and reduces fatigue from twisting the body with improper posture. As a result, after the work improvements, the efficiency of the bottle sorting process of the case study dairy company increased.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Suhardi B, Anisa N, Laksono, PW. Minimizing waste using lean manufacturing and ECRS principle in Indonesian furniture industry. Cogent Engineering. 2019;6: 1-13.

กองควบคุมอาหาร. การตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2551.

Nisa AK, Hisjam M, Helmi SA. Improvement of work method with Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify (ECRS) concept in a manufacturing company: a case study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1096 (2021) 012016. 2021; 1-11.

Kelendar H, Mohammed AM. Lean and the ECRS principle: developing a framework to minimise waste in healthcare sectors. International Journal of Public Health and Clinical Sciences. 2020;7(3): 98-110.

ผกามาส ปุรินทราภิบาล ชรินทร์ บุญยะเดช วินัย แก้วโขง บวรรัตน์ จันทร์มุ่ย สมโชค คงสง ทนง ทองต้ง และสุรศักดิ์คชภักดี. การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยอิชิกาว่าไดอะแกรม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2561;10(3): 454-464.

คลอเคลีย วจนะวิชากร. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตฆ้อง 9 จูม กรณีศึกษา ชุมชนถิ่นฐานทำฆ้องบ้านคอนสาย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2562;12(2): 86-98.

คลอเคลีย วจนะวิชากร. การลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2563;13(1): 141-152.

Kothavade S, Deshpande SP. Optimization of Scorpio front suspension (W105) assembly line by using ECRS Principles. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology. 2016;3(1): 26–29.

Pertiwi AFO, Astuti RD. Increased line efficiency by improved work methods with the ECRS concept in a washing machine production: a case study. Jurnal Sistem dan Manajemen Industri. 2020;4(1): 13-29.

รัญชนา สินธวาลัย. การปรับปรุงคุณภาพ. สงขลา: ไอคิว มีเดีย; 2560.

ธนิดา สุนารักษ์. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาสายการบรรจุผลิตภัณฑ์แป้ง. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 2559;2(3): 51-60.

ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์. หลักวิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น: การออกแบบจิ๊กส์ ฟิกซ์เจอร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่; 2556.

กนกวรรณ สุภักดี อินทุอร หินผา อาริญา กล่อกระโทก และณัฐวัฒน์ เหล่าโก้ก. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเทียนเวียนหัว กรณีศึกษา: ธุรกิจโรงหล่อเทียนมงคล. วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2562;12(2): 112-122.

มาโนช ริทินโย กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร อนุชิต คงฤทธิ์ และภรณี หลาวทอง. การพัฒนาชุดปรับระยะเส้นไหมยืนในกระบวนการทอผ้าไหมด้วยเทคนิค ECRS. วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2563;13(1): 173-183.

ทัศนาธาร วงค์วาลเรือน และวัสสนัย วรรธนัจฉริยา. การปรับปรุงกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุขวดโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน. การสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม 2560. 2560; 1-5.