การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างลูกหินขัดข้าวที่ขึ้นรูปด้วยหินกากเพชรและหินเขี้ยวหนุมาน

Main Article Content

สุขอังคณา ลี
สุรพงศ์ บางพาน

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบสมบัติและประสิทธิภาพการสีข้าวระหว่างแร่เอเมอรี และหินเขี้ยวหนุมาน โดยได้ทำการทดสอบผลการขัดสีข้าวของลูกหิน-หินเขี้ยวหนุมานที่มาจากแหล่งแร่ 3 แหล่งเพื่อนำค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดมาเปรียบเทียบกับลูกหินเอเมอรี จากการทดลองพบว่า ชนิดของหินเขี้ยวหนุมานที่เหมาะสมที่สุด คือ หินเขี้ยวหนุมาน จากแหล่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีร้อยละข้าวหักเท่ากับ 7.86 และอัตราการสึกหรอเท่ากับ 1.89 กรัมต่อชั่วโมง ซึ่งร้อยละข้าวหักลดลงถึง 3 เท่า และมีการสึกหรอลดลง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับหินขัดข้าวที่ผลิตด้วยหินกากเพชร นอกจากนี้ ความต้านทางแรงอัดของส่วนผสมลูกหินซึ่งใช้หินเขี้ยวหนุมานมีค่าประมาณ 51.97 N/mm2 ซึ่งมากกว่าและความต้านทานแรงอัดของหินขัดข้าวที่ผลิตด้วยหินกากเพชรเกือบ 2 เท่าตัว ส่งผลให้มีการสึกหรอและการร่วงหลุดของเม็ดหินต่ำลง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)