การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทน

Main Article Content

สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
นลิน เพียรทอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทน ในปัจจุบันวัตถุดิบที่นำมาผสมทำลูกหินขัดข้าวเพื่อใช้ในการสีข้าวเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตข้าวต่อเกษตรกรอย่างมาก จากการศึกษาและวิจัยพบว่า มีวัสดุทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดพบว่า ในปัจจุบันสภาพตลาดของลูกหินขัดข้าวมีการแข่งขันต่ำในขณะที่ปริมาณการผลิตตอบสนองของผู้ผลิตไม่เพียงพอ โดยมูลค่าตลาดรวมมีทั้งหมด 179,743,500 บาท โรงงานลูกหินขัดข้าวต้องการส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 30 ดังนั้นจะมีส่วนแบ่งตลาด 53,923,050 บาท โดยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ใช้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวขนาดเล็ก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,855,000 บาท เงินทุนหมุนเวียน 1,361,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) โดยใช้อัตราส่วนลด 15% เท่ากับ 1,063,000 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 29 % มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 5 เดือน จากการวิเคราะห์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องพบว่าโครงการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทนน่าลงทุน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)