การออกแบบผนังรับน้ำหนักคอนกรีตสำเร็จรูป: กรณีศึกษา

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
สถาพร โภคา
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล

Abstract

บทความฉบับนี้กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมและวิธีการออกแบบชิ้นส่วนผนังรับน้ำหนักคอนกรีตสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัย โดยอาศัยแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของการเคหะแห่งชาติ เป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ หน่วยแรงในขณะถอดแบบมีกำลังเพียงพอที่จะรองรับหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในแผ่นผนังในขณะยกขนย้ายและหน่วยแรงอัดในขณะใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยที่ปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการมีค่าเท่ากับปริมาณเหล็กเสริมต่ำสุดตามมาตรฐานการออกแบบที่กำหนดให้เท่านั้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)