การศึกษากาวผสมของยางอิปอกซิไดซ์กับฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์สำหรับเป็นกาวติดไม้

Main Article Content

วันชาติ ปรีชาติวงศ์
วัชระ ผลเจริญ
อาทิตยา ห่วงงาม
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาสมบัติความเป็นกาวของกาวผสมระหว่างยางอิปอกซิไดซ์ (ENR-50) กับกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (กาว PF) ในสัดส่วนต่าง ๆ โดยทำการอัดร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ยาง ENR มีสมบัติความเป็นกาวที่ด้อยกว่ากาว PF ส่งผลให้ความแข็งแรงของกาวผสมลดลงตามปริมาณของยาง ENR ที่เติมเข้าไป นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนของยาง ENR ที่มากขึ้นส่งผลให้ความคงทนของกาวเมื่อนำไปแช่น้ำมีค่าลดลง ซึ่งเกิดจากการดูดซับน้ำของยาง ENR นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการอบสุกของกาวผสม โดยเพิ่มเวลาเป็น 30 นาที และ 40 นาที ผลปรากฎว่าการเพิ่มเวลามีผลทำให้ความแข็งแรงของกาวมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะ ชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการแช่น้ำ ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่กาว PF เกิดการเสื่อมสภาพ หรือ overcure การศึกษาผิวของชิ้นตัวอย่างหลังทดสอบแสดงให้เห็นว่า กาว PF และยาง ENR ไม่ได้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน ซี่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) โดยที่ค่าอุณหภูมิคล้ายแก้ว (Tg) ของยาง ENR-50 มีค่าคงที่ประมาณ -22 องศาเซลเซียส ไม่ขึ้นกับส่วนผสมของกาวที่ใช้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)