การวางแผนการขนส่งอ้อยโดยการกำหนดลำดับการทำงานของรถตัดอ้อย

Main Article Content

บุริม นิลแป้น
พงษ์ชัย จิตตะมัย

Abstract

บทความฉบับนี้เป็นการวิจัยเพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล รูปแบบการเก็บเกี่ยวจะกำหนดให้ใช้รถตัดอ้อยเพียงอย่างเดียว จำนวนรถตัดอ้อยและจำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในการทำงานคำนวณได้โดยการใช้การ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear programming) ส่วนลำดับในการทำงานของรถตัดอ้อยและรถบรรทุก ใช้หลักการของปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) โดยเลือกวิธี Saving Algorithm ในการคำนวณ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยรอบโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ผลลัพธ์จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบของการดำเนินการที่ทำอยู่ พบว่าสามารถลดจำนวนของรถตัดอ้อยและรถบรรทุกในระบบลงได้ เมื่อคำนวณเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาขนาด 5 แปลง ถึง 50 แปลง จะเห็นได้ว่า ลดจำนวนรถบรรทุกที่ใช้งานได้ลงในช่วงระหว่าง ร้อยละ 9 – 42 ระยะทางในการเดินทางรวมของรถตัดอ้อยลดลงในช่วงระหว่าง ร้อยละ 2 – 27 รถบรรทุกสามารถใช้ในการขนส่งได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2 เที่ยวต่อวัน ต้นทุนในการวางแผนลดลงได้ประมาณ ร้อยละ 3 – 5 เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งได้ 217 บาท ต่อ ตัน ซึ่งลดลง 9 บาท ต่อตัน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)