การศึกษาผลกระทบของคาปาซิแตนซ์แฝงที่มีต่อเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ในตำแหน่งต่างๆ โดยใช้โปรแกรม PSpice

Main Article Content

ชัยพร อัดโดดดร

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาผลกระทบของคาปาซิแตนซ์แฝงที่มีต่อเครื่องกำเนิดแรงดัน อิมพัลส์ โดยใช้โปรแกรม PSpice มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญหลักในการวิเคราะห์ในสภาวะปกติและสภาวะที่มีคาปาซิ แตนซ์แฝงอยู่ในวงจรที่ตำแหน่งต่างกัน อันได้แก่ คาปาซิแตนซ์แฝงในสเตจที่ 1 คาปาซิแตนซ์แฝงในสเตจที่ 1 และ 2 และคาปาซิแตนซ์แฝงในสเตจที่ 1,2 และ 3 ซึ่งจากการทดสอบเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ที่ออกแบบไว้ในสภาวะดังกล่าว ปรากฏว่า ในสภาวะปกติแรงดันเอาท์พุทที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 0.36 และค่า เท่ากับ 41.40 ในขณะที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 60.37 kV และในสภาวะที่มีคาปาซิแตนซ์แฝงอยู่ในสเตจที่ 1 จะมีค่าเท่ากับ 0.40 และค่า เท่ากับ 41.68 ในขณะที่มีสูงสุดเท่ากับ 60.06 kV และในสภาวะที่มีคาปาซิแตนซ์แฝงอยู่ในสเตจที่ 1 และ 2 จะมีค่าเท่ากับ 0.37 และค่า เท่ากับ 41.86 ในขณะที่มีสูงสุดเท่ากับ 59.98 kV ส่วนในสภาวะที่มีคาปาซิแตนซ์แฝงอยู่ในสเตจที่ 1 , 2 และ 3 จะมีค่า เท่ากับ 0.41 และค่า เท่ากับ 41.84 ในขณะที่มีสูงสุดเท่ากับ 59.87 kV

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)