เทคนิคการออกแบบวงจรซีมอสทรานส์คอนดัคเตอร์ที่ปรับค่าขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ขนิษฐา แก้วแดง

Abstract

บทความนี้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์แบบเชิงเส้นที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซีมอส โดยได้รวบรวมหลักการและเทคนิคในการออกแบบวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ที่ได้มีการนำเสนอไว้ ทั้งที่เป็นแบบควบคุมอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ได้ด้วยแรงดันและแบบที่ควบคุมอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ได้ด้วยกระแสวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์แบบที่ สามารถความคุมด้วยกระแสนั้น จะสามารถให้ช่วงอัตราขยายทรานส์คอนดัคเตอร์ที่กว้างกว่าและสามารถทำงานได้ใน ช่วงความถี่สูงกว่า ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับการนำวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ไปประยุกต์ ใช้ในระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น วงจรกรองแบบเวลาต่อเนื่อง เป็นต้น ในบทความนี้ได้อธิบายถึงทฤษฎีและหลักการสำหรับการออกแบบ การวิเคราะห์การทำงานของแต่ละวงจร รวมทั้งการอภิปรายคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวงจรที่ได้จากการออกแบบในแต่ละวิธี นอกจากนั้นยังได้นำเสนอ 2เทคนิคใหม่ สำหรับการพัฒนาวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ที่สามารถปรับค่าอัตราขยายได้แบบเชิงเส้นที่ควบคุมด้วยกระแสไว้ด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)