ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม

Main Article Content

ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

Abstract

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอธิบายถึงลักษณะของปัญหาแบบต่างๆ และวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ใช้หาขนาดการผลิตที่เหมาะสม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมมีสามแบบหลัก ได้แก่การหาขนาดการผลิตของสินค้าชนิดเดียว สินค้าหลายชนิดและสินค้าหลายชนิดแบบมีหลายระดับชั้นโดยปัญหาทั้งสามประเภทมี ทั้งการพิจารณาและไม่พิจารณาข้อจำกัดด้านทรัพยากร จึงทำให้ปัญหาหลักสามปัญหาของการหาขนาดการผลิตกลายเป็นหกปัญหาย่อยส่วนวิธี การที่ใช้ในการแก้ปัญหาการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม พบว่ามีทั้งแบบที่เป็นการแก้ด้วยวิธีที่ได้คำตอบที่ดีที่สุดและวิธีการประมาณค่า แบบฮิวริสติก และ เมตาฮิวริสติก โดยมีธีหาคำตอบที่ดีที่สุดใช้มากในการแก้ปัญหาที่มีขนาดเล็กส่วนวิธี เมตาฮิวริสติกและฮิวริสติก ใช้สำหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ และแนวโน้มของการแก้ปัญหาผู้วิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการแบบเมตาฮิวริสติก เนื่องจากใช้หลักการที่ง่ายและใช้เวลาในการคำนวณสั้น รวมถึงมีคุณภาพของคำตอบที่ดี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)